Home

Programe

Administratia Scolilor Sector 6

Programe

Elevii din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse, constând în bani de la bugetul de stat și cel local. Ele reprezintă o formă de sprijin material ce vizează atât protecția socială, cât și stimularea elevilor cu rezultate bune la învățătură.

Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat. NU se acordă pe perioada vacanțelor școlare, cu excepția burselor sociale și a celor de excelență olimpică.

Ca o noutate, în anul școlar 2023-2024 au dispărut bursele de studiu, bursele de performanță și, ca denumire, bursele de ajutor social. Ministerul Educației a stabilit 5 noi tipuri de burse școlare:

 1. bursă de excelență olimpică I;
 2. bursă de excelență olimpică II;
 3. bursă de merit;
 4. bursă socială;
 5. bursă tehnologică

Bine de știut!

 • Cuantumul burselor variază în funcție de tipul lor și se plătesc la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.
 • Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai mare de timp. 

  Prin excepție, bursa socială, bursa tehnologică și bursa pentru mame minore se pot cumula între ele, precum și cu toate celelalte tipuri de burse. 

Ordinul privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor, publicat în Monitorul Oficial nr. 822/12.09.2023, stabilește pentru anul școlar 2023-2024 cinci tipuri de burse:

 1. bursă de excelență olimpică I;
 2. bursă de excelență olimpică II;
 3. bursă de merit;
 4. bursă socială;
 5. bursă tehnologică.

Primele două se acordă elevilor care obțin performanțe la olimpiade / concursuri naționale, bursa de merit se acordă în funcție de rezultatele obținute la clasă, bursele sociale sunt destinate, așa cum le spune și numele, copiilor cu situație materială precară. Iar bursa tehnologică se acordă la propunerea dirigintelui elevilor care urmează învățământ tehnologic, inclusiv dual.

Pentru a beneficia de ele, elevii trebuie să îndeplinească mai multe condiții.

Pentru stimularea performanței la olimpiade și concursuri, elevii de la cursurile cu frecvență de zi, nivel gimnazial și liceal, sunt recompensați cu burse de excelență olimpică.

 • Bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin premiile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale, respectiv la Jocurile Olimpice și la campionatele sportive școlare recunoscute de Ministerul Educației.
 • Bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin premiile I, II și III la etapele naționale ale olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației.

Aceste burse de excelență se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și de liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii care obțin distincții și premii în ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.

Pentru a obține bursa de excelență olimpică, părintele sau reprezentantul legal al elevului trebuie să depună o cerere la nivelul unității de învățământ, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar sau, în cazul elevilor din ani terminali, în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului.

Singura condiție impusă elevilor este să promoveze la toate disciplinele și să aibă media 10 la purtare.

Se acordă tuturor elevilor de gimnaziu și liceu cu medii generale peste 9,50 și primilor 30% elevi din fiecare clasă, indiferent de media lor generală anuală din anul școlar trecut. În situația în care într-o clasă sunt mai mult de 30% elevi cu media peste 9,50, lista bursierilor va fi extinsă pentru a-i cuprinde pe toți. Nu e nevoie de cerere, dirigintele fiind cel care întocmește lista bursierilor.

Elevii de clasa a V-a primesc burse de merit pe baza mediei notelor obținute în primele două module din anul școlar 2023-2024. În cazul lor, prima bursă va fi în februarie 2024. Elevii de clasa a IX-a primesc bursa pe baza mediei de admitere la liceu.

Mai pot primi bursă de merit, pe baza unei cereri depuse de părinte:

 • elevii care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru, precum și elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la  olimpiadele internaționale;
 • elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației;
 • elevilor care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice.

Nu pot beneficia de bursă de merit beneficiarii burselor de excelență olimpică.

Reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii defavorizare socioeconomic, sau din grupuri vulnerabile, cu situații medicale speciale, în vederea prevenirii abandonului școlar. Se acordă elevilor din

învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

 1. elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
 2. elevi minori, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie;
 3. elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 4. elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 5. elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 6. elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

Pentru a obține burse sociale, părinții elevilor în cauză trebuie să depună cereri și acte doveditoare, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea anului școlar.

Acest tip de burse se acordă și pe perioada vacanțelor școlare. Prin excepție, nu primesc bursă pe timpul vacanței de vară

 • elevii care nu au promovat anul școlar,
 • care sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an,
 • elevii care repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale.

Elevii care acumulază 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă.

Bursele pentru mame minore

Se acordă elevelor minore din învățământul preuniversitar de stat, reintegrate într-o unitate de învățământ, care frecventează cursurile de zi și au copil/copii propriu/proprii în întreținere. Pentru obținerea acestei burse, e nevoie de o cerere și de acte doveditoare din partea părinților elevei.

Bursa pentru mame minore se acordă în perioada cursurilor școlare, inclusiv în timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale, a examenului național de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și în perioada pregătirii practice.

Bursierele care acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

Reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează specializări din învățământul profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/CNC. Se acordă la propunerea dirigintelui, fără a trebui depusă cerere.

Nu pot beneficia de bursă tehnologică elevii declarați repetenți la finalul anului școlar (excepție fiind cazurile care repetă anul din motive medicale). Nu se acordă în primele 3 luni din anul școlar următor elevilor care termină clasa cu media generală la purtare mai mică de 7. Nu primesc bursă într-o lună elevii care cumulează peste 10 absențe nemotivate în luna precedentă.

Cuantumul minim al burselor este stabilit prin hotărâre de Guvern. Acesta este de:

Pentru anul școlar 2023-2024, cuantumul este de:

 • Bursa de merit – 450 de lei / lună;
 • Bursa socială – 300 de lei / lună;
 • Bursa pentru mame minore – 700 de lei / lună
 • Bursa tehnologică – 300 de lei / lună;
 • Cuantumul lunar al burselor de excelență olimpică I/ internațională și II/națională este diferențiat în funcție de nivelul distincției obținute, după cum urmează:

a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe țară (3.000 de lei);

b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe țară (2.250 de lei);

c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe țară (1.500 de lei);

d) pentru mențiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe țară (750 de lei);

e) bursa de excelență olimpică II/națională este în cuantum de 700 lei/lună și poate fi actualizat, anual, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, la propunerea CNFÎP.

 

Bursele nu se acordă pe perioasa vacanțelor, cu excepția burselor de excelență olimpică I și II și a burselor sociale. În cazul burselor de merit și tehnologice, se includ în calculul bursei zilele declarate libere prin lege și sărbătorile legale.

În anul școlar 2023-2024, la nivelul Sectorului 6 sunt 15.850 de elevi care primesc bursă (conform datelor din noiembrie 2023). Dintre aceștia:

 • 1 - ia bursă de excelență olimpică I
 • 32 - iau bursă de excelență olimpică II
 • 8.803 - iau burse de merit
 • 6.339  - iau burse sociale
 • 466 - iau burse tehnologice
 • 3 - iau burse pentru mame minore.

 

Anul trecut (2022-2023), 37.532 de elevi au primit burse.

 • 233 - burse de performanță
 • 6.778 burse de merit
 • 402 - bursă de studiu
 • 2.946 - burse de ajutor social

 

PLACEHOLDER View Anunturi

Și în anul școlar 2023-2024, Primăria Sectorului 6 susține financiar programul „Școala după Școală” în 26 de unități de învățământ care au depus dosarul la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Sunt cele mai multe din Capitală și la egalitate cu Sectorul 3. Alte două școli beneficiază de semiinternat. Suma totală alocată de la bugetul local este de aproape 26 de milioane de lei, din care se asigură mesele copiilor și plata personalului implicat.

 • De acest program beneficiază, timp de 9 luni, peste 6.000 de copii.
 • Primăria Sectorului 6 finanțează programul în intervalul orar 12.00 – 15.00;
 • În tot acest timp, copiii au parte GRATUIT de activități instructiv-educative și de masa de prânz, compusă din trei variante la alegere. Elevii care necesită regim alimentar primesc un meniu personalizat, în funcție de recomandările medicului;
 • Important! Părinții pot solicita școlii prelungirea programului până la ora 18.00, contra cost, conform organizării interne a fiecărei unități de învățământ. Dacă minimum 50% dintre părinți elevilor unei grupe își doresc prelungirea programului, școala trebuie să satisfacă această cerință.
 • Procedura privind verificarea modului de desfășurare a programului „Școala după Școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, o găsiți AICI.

Asemănări și diferențe între „Școala după școală” și Semiinternat

Ambele programele presupun asigurarea unui spațiu în cadrul școlii, unde elevii să petreacă timpul, după cursuri, până când sunt preluați de părinți. În acest timp își fac temele, primesc mese calde și/sau gustări, sunt supravegheați de cadre didactice sau pedagogi.

 • „Școala după școală” se organizează în săli de clasă, gratuit în intervalul 12.00 – 15.00 și contra cost după ora 15.00 (la cererea părinților). În acest timp, copiii își pot face temele și primesc gratuit masa de prânz. S-au înscris în program instituțiile de învățământ care, chiar dacă funcționează în schimburi, au săli de clasă libere.
 • Semiinternatul este tot în incinta școlii, în săli de clase, și se adresează tuturor elevilor din învățământul preuniversitar de stat. Aici, programul este mai lung, copiii putând sta de la terminarea cursurilor până la orele 17.00 – 18.30. În această perioadă își fac temele, primesc o masă caldă și pot face, alături de pedagogi, diverse activități. Masa este asigurată în același mod ca masa oferită elevilor înscriși în programele de tip „Școală după școală”.

After-school-urile sunt corpuri de clădire în care se implementează programul „Școala după școală”. Prin construcția lor, se asigură accesul elevilor la „Școala după școală”, în instituțiile de învățământ supraaglomerate, unde se învață în două schimburi și niciodată nu prea sunt clase libere.

La „Școala după școală”, masa este oferită în sistem de catering și există trei variante de meniu, alese la nivel de instituție de învățământ. 

Varianta I

Masa caldă ( masa de prânz) va fi compusă din 3 feluri de mâncare:

 • Felul 1 (250 g) – supe, ciorbe, borșuri, supe creme.
 • Felul 2 (250 g) – fripturi, șnițele, chiftele etc. + garnituri sau salate;
 • Felul 3 – deserturi: prăjituri, tarte, fructe proaspete, compoturi, budinci, iaurturi, dulciuri de bucătărie.

În meniul zilnic, pentru felul 1 și felul 2 se vor furniza tipuri de carne de origine animală diferită.

Varianta II

 • Felul de bază cu garnitură de 350 g, din care 150 g carne fără os și o chiflă/ 50 g, pâine, salată 100 g;
 • Desert de casă – 100 g.

Varianta III

 • Sandwich compus din pâine/baghetă/lipie/chiflă și va conține 150 g de carne (pui/ curcan/ vită/ porc la grătar) și legume (salată verde/ castravete verde/ ardei gras/ roșii etc.);
 • Desert de casă – 100 g.

Pâinea și produsele de patiserie servite elevilor vor conține numai ingrediente naturale, fără aditivi și conservanți. Meniul poate fi îmbunătățit de comun acord cu unitatea de învățământ și este avizat de un medic nutriționist/technician nutriționist.

Pentru copiii cu diferite regimuri alimentare, meniul zilnic se va adapta în funcție de starea de sănătate a acestora, precum și de recomandările medicilor. Mesele se vor servi la orele fixate de beneficiar, iar mâncarea va fi izolată termic în timpul transportului.

În anul școlar 2023-2024, programul „școala după școală” se desfășoară la următoarele unități de învățământ:

 1. Școala Gimnazială Nr. 59
 2. Școala Gimnazială Nr. 142
 3. Școala Gimnazială Nr. 153
 4. Școala Gimnazială Nr. 161
 5. Școala Gimnazială Nr. 163
 6. Școala Gimnazială Nr. 167
 7. Școala Gimnazială Nr. 168
 8. Școala Gimnazială Nr. 169
 9. Școala Gimnazială Nr. 197
 10. Școala Gimnazială Nr. 206
 11. Școala Gimnazială Nr. 279
 12. Școala Gimnazială Nr. 311
 13. Școala Gimnazială „Sfântul Andrei”
 14. Școala Gimnazială „Sf. Constantin și Elena”
 15. Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”
 16. Școala Gimnazială „Ion Dumitriu”
 17. Școala Gimnazială „Orizont”
 18. Școala Gimnazială „Calinic de la Cernica”
 19. Școala Gimnazială „Regele Mihai I”
 20. Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”
 21. Liceul Teoretic „Marin Preda”
 22. Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”
 23. Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”
 24. Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gh. Airinei”
 25. Liceul Tehnologic „Antim Ivireanu”
 26. Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade”

Școlile Gimnaziale Nr. 156 și Nr. 309 beneficiază de semiinternat. Iar Școala „Ion Dumitriu” are atât semiinternat, cât și program „Școala după Școală”.

La începutul anului școlar 2022-2023, mulți părinți i-au adresat primarului Ciprian Ciucu o serie de întrebări legate de programul „Școala după școală”. Iată-le pe cele mai frecvente, cu răspunsurile lor!

1. Școlile susțin că locurile sunt limitate și că elevii vor fi departajați în funcție de anumite condiții. Cum se va defășura totul?

Răspuns: Numărul maxim de elevi incluși în Programul „Școală după Școală” (SDS) este de 5.927, cel avizat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), în funcție de sălile de clasă disponibile și de cadrele didactice care au dorit să intre în program. Acesta a fost transmis către Administrația Școlilor Sector 6, pentru a asigura finanțarea. Banii vin de la Primăria Sectorului 6.

În general, nu pot fi înscriși toți elevii la școlile unde se învață în două schimburi, întrucât unele clase sunt ocupate. Astfel că reprezentanții unităților de învățământ au fost nevoiți să elaboreze criterii de departajare care vor fi votate în consiliile de administrație din care fac parte profesorii și reprezentanți ai părinților și elevilor. În general, sunt criterii sociale. Spre exemplu, copilul crescut de un singur părinte are întâietate.

În ceea ce privește administrația locală a Sectorului 6, pentru a rezolva problema spațiului, am demarat construirea a cinci after-school-uri.

2. Primăria susține că este un program pentru toți elevii din sector, ceea ce pare însă imposibil de implementat. Deci, Primaria păcălește cumva, nu?

Răspuns: Nu încercăm să păcălim pe nimeni. După cum este stipulat în hotărârea de Consiliu Local, Primăria asigură finanțare pentru toți elevii care pot participa în acest program, conform avizelor date de Inspectoratul Școlar.

5.927 de elevi au fost incluși de ISMB și, da, pentru toți asigurăm finanțare. Din păcate în Sectorul 6, ca în tot Bucureștiul de altfel, nu toate școlile au spațiul necesar disponibil pentru a desfășura Programul SDS.

3. La o școala care funcționează în două schimburi, unde are loc Programul SDS? În curtea școlii?

Răspuns: Din păcate, la școlile care funcționează în două schimburi și nu au spații libere, SDS nu se poate desfășura.

4. Când și cum se fac înscrieri?

Răspuns: Înscrierile se fac la fiecare școală în parte, vă rugăm luați legătura cu conducerea școlii pentru detalii.

5. Ar fi de precizat că nu sunt locuri suficiente pentru toți copiii care au nevoie. De exemplu, Școala 206 ne-a comunicat că numărul de locuri e limitat și ca vom fi informați care sunt criteriile de departajare.

Răspuns: Așa cum am precizat mai sus, asigurăm finanțarea pentru locurile avizate de către Inspectoratul Școlar. Nu putem interveni asupra criteriile stabilite.

6. Care este procedura prin care putem solicita școlii program prelungit si cum ne putem exprima opinia asupra meniului dorit?

Răspuns: Părinții pot solicita școlii prelungirea programului contra cost, conform organizării interne a fiecărei unități de învățământ. Primăria Sectorului 6 finanțează programul, în intervalul orar 12.00-15.00. În tot acest timp, copiii au parte de activități instructiv-educative și de masa de prânz, compusă din trei variante, la alegerea școlii. Pentru a stabili varianta dorită, trebuie să discutați la școală și să vă puneți de acord și cu restul părinților.

7. Finanțați plata personalului didactic, pentru SDS, 15 ore pe săptămână, însă în programul de salarizare nu se pot accepta decât 8 ore pe săptămână. În acest caz, cum să impui unui cadru didactic să muncească 15 ore pe săptămână și să-l plătești doar 8?

Răspuns: Salarizarea personalului didactic nu intră în atribuțiile Primăriei. Noi ne facem datoria și asigurăm finanțarea, potrivit solicitărilor și grilei oficiale de plată. Modalitatea de împărțire a orelor între cadrele didactice trebuie să o găsească școala împreună cu ISMB.

8. Cui se adresează acest program până la ora 15.00? Mămicilor casnice? Asistaților social? Majoritatea părinților lucrează până la ora 17.00.

Răspuns: Am precizat că primele trei ore sunt finanțate de Primărie. În Hotărârea de Consiliu Local este prevăzută posibilitatea de prelungire a programului până la ora 18.00, contra cost. Bugetul este limitat și a fost votat de consilierii locali în această formă.

9. Școlile din Sectorul 6 care au after-school, de la ora 15.00- 17.30, cer 500 lei. Este foarte scump, motivând că atâta este chiria către primărie. Ați spus că părinții vor plăti maximum 250 de lei.

Răspuns: Școlile de stat din Sectorul 6 nu plătesc niciun fel de chirie către Primărie. Însituția le susține financiar.

10. Acest program nu este valabil pentru toți copiii? Indiferent de veniturile părinților?

Răspuns: Locurile sunt limitate din cauza lipsei de spațiu din școli. Primăria asigură finanțare pentru toți elevii care au fost incluși în acest program, conform avizelor date de Inspectoratul Școlar. Acolo unde sunt mai multe cereri decât locuri, reprezentanții unităților de învățământ stabilesc și impun criterii de selecție.

„Cornul și laptele” este un program guvernamental reglementat de Hotărârea nr. 559/2019, finanțat de primărie.

În cadrul acestuia, se acordă gratuit elevilor lactate (iaurt, lapte) și corn/biscuiți/fruct. Tipul de lactate și de produse de panificație variază de la o zi la alta.

Beneficiari sunt preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore, elevii din învățământul primar și cei din învățământul gimnazial. La nivelul Sectorului 6, primesc gratis corn și lapte circa 25.400 de copii.

Finanțăm cursuri opționale

Sprijinim educația tuturor preșcolarilor din Sectorul 6, pentru care susținem financiar cursuri opționale: de limbi străine, dans, muzică, pictură, balet, teatru sau karate.

În anul școlar 2023-2024, 7.290 de copii înscriși în grădinițele de stat pot face un opțional la alegerea părinților, a câte două ședințe pe săptămână.

Prin excepție, 400 de copii selectați pe criterii sociale vor beneficia de două cursuri a câte 16 ședințe pe lună. Sunt micuți: care provin din familii:

 • crescuți de un singur părinte;
 • pentru care se asigură măsuri de protecție
 • care provin din familii cu venituri reduse  

Suma totală aferentă programului, pentru acest an școlar, este de 3.366.000 de lei.

Copiii înscriși în grupele cu program prelungit ale grădinițelor de stat din Sectorul 6, care provin din familii defavorizate, nu trebuie să plătească pentru cele două mese principale și cele două găstări zilnice. Costurile sunt suportate de către Primăria Sectorului 6.

De acest program pot beneficia copiii care provin din familii monoparentale, sau în care venitul per membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim net pe economie, precum și preșcolarii care beneficiază de măsuri de protecție în cadrul DGASPC Sector 6.

Cei aflați în această situație trebuie să se înscrie în program la nivelul instituției de învățământ.

Lista Regulamente priviind procedurile administrative
03 January 2023

Sectorul 6 acordă burse într-un mod singular în țară, pentru a motiva cu adevărat elevii să învețe. Competiția se dă între elevii aceleiași școli, de pe același nivel de clasă, nu între elevii din unități de învățământ diferite. Sunt recompensați primii 15%, în ordinea descrescătoare mediilor, pe fiecare nivel de clasă din fiecare unitate de învățământ.

Din păcate, încă avem școli bune și școli mai puțin bune, influențate de multe ori de mediul social în care acestea funcționează. De exemplu, da, este mult mai corect ca un elev dintr-o școală mai puțin performantă cu media 9.00 să ia o astfel de bursă, iar unul cu media 9.25 dintr-o școală performantă să nu ia. Elevii din școli mai puțin performante provin ei înșiși, de cele mai multe ori, din medii dezavantajate și pentru a obține note mari au de depășit mult mai multe obstacole. Pragul, nu mediile drept criterii, este cea mai corectă și non-discriminatorie politică pe care statul o poate avea, dacă ne propunem să motivăm elevii din toate școlile și liceele să învețe. În plus, eliminăm discriminarea dintre elevii din școli/licee diferite”, a explicat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

31 October 2022

Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat azi cuantumul burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 6, pentru anul școlar 2022 – 2023. Astfel:

 • Bursa de performanță: 500 de lei/lună. Pentru elevii care au participat la competiții sportive internaționale, unde au obținut locurile I, II sau III, bursa de performanță se majorează cu 500 de lei/lună, cuantumul total lunar per elev ajungând la 1.000 de lei.
 • Bursa de merit: 200 de lei/lună. Primăria le majorează cu 400 de lei pe lună, cuantumul total lunar de elev ajungând la 600 de lei.
 • Bursa de studiu: 300 de lei/lună
 • Bursa de ajutor social: 260 de lei/lună
 • Bursa de ajutor social ocazional: 1.000 de lei, o dată pe an.

Aceste burse se plătesc la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Mai multe detalii găsiți aici: https://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2022/11/1.-Proiect-de-hotarare-burse-primarie-2022-24.10.2022.pdf.

20 December 2021

Bursele școlare de merit au fost majorate cu 400 de lei, prin votul unanim al consilierilor locali. Astăzi, 20 decembrie, a fost supusă la vot, în cadrul ședinței extraordinare, hotărârea privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul I al anului școlar 2021 – 2022.

Astfel că cei mai buni elevi din Sectorul 6 vor primi câte 500 de lei pe lună, în loc de 100 de lei. Mai exact, este vorba despre 1.986 de școlari, care vor beneficia de această sumă.

Ei reprezintă 15% din totalul elevilor cu burse și vor fi selectați în funcție de media obținută, în ordine descrescătoare pe fiecare nivel de clasă, din fiecare unitate de învățământ.

De astăzi primesc burse majorate 15% dintre cei mai buni la învățătură dintr-o școală/liceu pe fiecare an școlar. Astfel, elevii sunt în competiție cu colegii lor, din același an școlar, din aceeași școală, așa cum este normal, nu cu elevi din alte unități de învățământ. Din păcate, încă avem școli bune și școli mai puțin bune, influențate de multe ori de mediul social în care acestea funcționează. De exemplu, da, este mult mai corect ca un elev dintr-o școală mai puțin performantă cu media 9.00 să ia o astfel de bursă, iar unul cu media 9.25 dintr-o școală performantă să nu ia. Elevii din școli mai puțin performante provin ei înșiși, de cele mai multe ori, din medii dezavantajate și pentru a obține note mari au de depășit mult mai multe obstacole. Pragul, nu mediile drept criterii, este cea mai corectă și non-discriminatorie politică pe care statul o poate avea, dacă ne propunem să motivăm elevii din toate școlile și liceele să învețe. În plus, eliminăm discriminarea dintre elevii din școli/licee diferite”, a spus primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Pentru semestrul I, vor fi acordate 15.102 burse școlare, conform fondurilor bugetare, după cum urmează:

• 12.658 burse de merit;
• 120 burse de studiu;
• 2.028 burse de ajutor social, pe toată durata anului școlar;
• 274 burse de ajutor social, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de Bacalaureat;
• 22 burse de ajutor social ocazional.

Hotărârea de Consiliu Local poate fi consultată aici:

https://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2021/12/1-Proiect-de-hotarare-burse-primarie-2021-modif-16-dec.pdf.