Home

Legislație

Legislație

Actele normative care reglementează activitatea Administrației Școlilor Sector 6:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

2. Statutului elevului

3. Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

4. Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar

5. Legea nr. 367/2022 privind dialogul social

6. Ordinul nr. 5233/2008 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani

7. Ordinul nr. 3850/2010 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare în învățământul preșcolar și a Normativului de dotare minimală pentru serviciile din învățământul preuniversitar

8. Ordinul nr. 3851/2010 cu privire la aprobarea Reperelor Fundamentale în învățarea și dezvolarea timpurie

9. Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, auz și tulburări de neurodezvoltare pentru examene naționale 2023 

10. Ordinul nr. 6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale

11. Ordinul nr. 5575/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale

12. Ordinul nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă

13. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

14. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

15. HCL 301/2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Școlilor Sector 6

Regulamente de organizare și funcționare

16. Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor

17, Ordin nr. 4464/2000 Regulament de organizare și funcționare a învățămantului preșcolar

18. Ordinul nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare

19. Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

20. Ordinul nr. 5556/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

21. Ordinul nr. 5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat

22. Ordinul nr. 5571/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ

23. Ordinul nr. 5569/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă

24. Ordinul nr. 5568/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv integrat

25. Ordinul nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar

26. Ordinul nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar

27. Nota nr. 28259/2000 privind documentele de evidenţă a activităţii educatoarelor din învăţământul preuniversitar

28. Ordinul nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar

29. Oedinul nr. 4865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic

30. Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.034/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Şcoala altfel”

Burse

31. Ordinul Ministrului Educației nr. 5.870/2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

32. Ordinul nr. 3.073/2022 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.870/2021

Norme de sănătate și igienă

33. Ghid pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică în grădinițe și școli

34. Ordinul nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

35. Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

36. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor

37. Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

38. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

PLACEHOLDER TAB 5

Lista Regulamente priviind procedurile administrative
03 January 2023

Sectorul 6 acordă burse într-un mod singular în țară, pentru a motiva cu adevărat elevii să învețe. Competiția se dă între elevii aceleiași școli, de pe același nivel de clasă, nu între elevii din unități de învățământ diferite. Sunt recompensați primii 15%, în ordinea descrescătoare mediilor, pe fiecare nivel de clasă din fiecare unitate de învățământ.

Din păcate, încă avem școli bune și școli mai puțin bune, influențate de multe ori de mediul social în care acestea funcționează. De exemplu, da, este mult mai corect ca un elev dintr-o școală mai puțin performantă cu media 9.00 să ia o astfel de bursă, iar unul cu media 9.25 dintr-o școală performantă să nu ia. Elevii din școli mai puțin performante provin ei înșiși, de cele mai multe ori, din medii dezavantajate și pentru a obține note mari au de depășit mult mai multe obstacole. Pragul, nu mediile drept criterii, este cea mai corectă și non-discriminatorie politică pe care statul o poate avea, dacă ne propunem să motivăm elevii din toate școlile și liceele să învețe. În plus, eliminăm discriminarea dintre elevii din școli/licee diferite”, a explicat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

31 October 2022

Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat azi cuantumul burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 6, pentru anul școlar 2022 – 2023. Astfel:

  • Bursa de performanță: 500 de lei/lună. Pentru elevii care au participat la competiții sportive internaționale, unde au obținut locurile I, II sau III, bursa de performanță se majorează cu 500 de lei/lună, cuantumul total lunar per elev ajungând la 1.000 de lei.
  • Bursa de merit: 200 de lei/lună. Primăria le majorează cu 400 de lei pe lună, cuantumul total lunar de elev ajungând la 600 de lei.
  • Bursa de studiu: 300 de lei/lună
  • Bursa de ajutor social: 260 de lei/lună
  • Bursa de ajutor social ocazional: 1.000 de lei, o dată pe an.

Aceste burse se plătesc la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Mai multe detalii găsiți aici: https://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2022/11/1.-Proiect-de-hotarare-burse-primarie-2022-24.10.2022.pdf.

20 December 2021

Bursele școlare de merit au fost majorate cu 400 de lei, prin votul unanim al consilierilor locali. Astăzi, 20 decembrie, a fost supusă la vot, în cadrul ședinței extraordinare, hotărârea privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul I al anului școlar 2021 – 2022.

Astfel că cei mai buni elevi din Sectorul 6 vor primi câte 500 de lei pe lună, în loc de 100 de lei. Mai exact, este vorba despre 1.986 de școlari, care vor beneficia de această sumă.

Ei reprezintă 15% din totalul elevilor cu burse și vor fi selectați în funcție de media obținută, în ordine descrescătoare pe fiecare nivel de clasă, din fiecare unitate de învățământ.

De astăzi primesc burse majorate 15% dintre cei mai buni la învățătură dintr-o școală/liceu pe fiecare an școlar. Astfel, elevii sunt în competiție cu colegii lor, din același an școlar, din aceeași școală, așa cum este normal, nu cu elevi din alte unități de învățământ. Din păcate, încă avem școli bune și școli mai puțin bune, influențate de multe ori de mediul social în care acestea funcționează. De exemplu, da, este mult mai corect ca un elev dintr-o școală mai puțin performantă cu media 9.00 să ia o astfel de bursă, iar unul cu media 9.25 dintr-o școală performantă să nu ia. Elevii din școli mai puțin performante provin ei înșiși, de cele mai multe ori, din medii dezavantajate și pentru a obține note mari au de depășit mult mai multe obstacole. Pragul, nu mediile drept criterii, este cea mai corectă și non-discriminatorie politică pe care statul o poate avea, dacă ne propunem să motivăm elevii din toate școlile și liceele să învețe. În plus, eliminăm discriminarea dintre elevii din școli/licee diferite”, a spus primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Pentru semestrul I, vor fi acordate 15.102 burse școlare, conform fondurilor bugetare, după cum urmează:

• 12.658 burse de merit;
• 120 burse de studiu;
• 2.028 burse de ajutor social, pe toată durata anului școlar;
• 274 burse de ajutor social, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de Bacalaureat;
• 22 burse de ajutor social ocazional.

Hotărârea de Consiliu Local poate fi consultată aici:

https://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2021/12/1-Proiect-de-hotarare-burse-primarie-2021-modif-16-dec.pdf.