Home

Legislație

Administratia scolilor Sector 6

Legislație

Actele normative care reglementează activitatea Administrației Școlilor Sector 6:

 

1. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

2. Statutului elevului

3. Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

4. Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar

5. Legea nr. 367/2022 privind dialogul social

6. Ordinul nr. 5233/2008 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani

7. Ordinul nr. 3850/2010 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare în învățământul preșcolar și a Normativului de dotare minimală pentru serviciile din învățământul preuniversitar

8. Ordinul nr. 3851/2010 cu privire la aprobarea Reperelor Fundamentale în învățarea și dezvolarea timpurie

9. Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, auz și tulburări de neurodezvoltare pentru examene naționale 2023 

10. Ordinul nr. 6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale

11. Ordinul nr. 5575/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale

12. Ordinul nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă

13. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

14. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

15. HCL 301/2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Școlilor Sector 6

 

Regulamente de organizare și funcționare

16. Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor

17, Ordin nr. 4464/2000 Regulament de organizare și funcționare a învățămantului preșcolar

18. Ordinul nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare

19. Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

20. Ordinul nr. 5556/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

21. Ordinul nr. 5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat

22. Ordinul nr. 5571/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ

23. Ordinul nr. 5569/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă

24. Ordinul nr. 5568/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv integrat

25. Ordinul nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar

26. Ordinul nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar

27. Nota nr. 28259/2000 privind documentele de evidenţă a activităţii educatoarelor din învăţământul preuniversitar

28. Ordinul nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar

29. Oedinul nr. 4865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic

30. Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.034/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Şcoala altfel”

 

Burse

31. Ordinul Ministrului Educației nr. 5.870/2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

32. Ordinul nr. 3.073/2022 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.870/2021

 

Norme de sănătate și igienă

33. Ghid pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică în grădinițe și școli

34. Ordinul nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

35. Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

36. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor

37. Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

38. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun